PostHeaderIcon Uyum Eylem Planlarımız Hakkında...

Bileşenler: 1. Kontrol ortamı, 2. Risk değerlendirme, 3. Kontrol faaliyetleri, 4. Bilgi ve iletişim, ve 5. İzleme

Yukarıda bahsedilen bileşenler esas alınarak tüm kamu idarelerinde uygulanabilir olmasını sağlamak üzere 18 standart ve bu standart için gerekli 79 genel şart belirlenmiş bulunmaktadır. Kamu idareleri de gerek görmeleri halinde ayrıntılı iç kontrol standartları belirleyebilirler. Uyum Eylem Planı (PDF)

PostHeaderIcon Uyum Eylem Planımız

Kurumsal
an image

Kurumsal hedef ve amaçların gerçekleşmelerini ölçmek, izlemek ve gereken önlemleri almak amacıyla mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak hareket edilmektedir. Bu konudaki düzenlemeler 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yapılmıştır.

İç kontrol sistemi
an image

Stratejik planda öngörülen hedef ve amaçlara ulaşmadaki riskleri ortadan kaldırabilmek amacıyla kurum iç kontrol sistemi kurulmuştur.

Performans ve faaliyet
an image

İç kontrol sistemi ile kalkınma planları ve yıllık programlar gözetilerek stratejik plan hazırlanması, stratejik plan hedef ve amaçlarının gerçekleşmelerini ölçen, hesap verebilirliğini ve mali saydamlığını sağlamak açısından da kamuoyuna açıklanan yıllık performans programlarının ve faaliyet raporlarının hazırlanması sağlanmaktadır.