İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Idari ve Mali Işler Daire Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü (Yatırım)


Birim Görev Tanımı

1-GÖREVİN KAPSAMI

Enstitümüz birimlerinin ve fakültelerin ihtiyacı olan yurtiçi makine teçhizatların satın alma işlemlerinin ve Enstitümüzün tüm yurt dışı satın alma işlemlerinin düzenli, zamanında, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek

 

2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 1. Birimlerden gelen makine teçhizat taleplerinin üst yönetime sunulması amacıyla evrakları dosyalamak ve  liste haline getirerek Daire Başkanına sunmak.
 2. Üst yönetimin oluruyla alınmasına karar verilen makine teçhizatın ihale usullerini belirlemek.
 3. Satın alınmasına karar verilen malların yaklaşık maliyetlerini tespit etmek,
 4. Doğrudan temin limitini aşmayan malların Kamu İhale Kanunu Hükümlerine göre piyasadan veya diğer kurumlardan temin etmek.
 5. Doğrudan temin limitini aşan mal alımları için ihale süreçlerini hazırlamak. ihale evraklarını tanzim etmek, ihale komisyonu kararlarına göre ihaleyi sonuçlandırmak.
 6. Üzerinde ihale yapılan firmalarla sözleşme imzalanmasını sağlamak.
 7. Geçici ve Kesin teminatların takibi ve firmalara iadesinde yardımcı olmak.
 8. Satın alınan mallara ilişkin ödeme emri belgelerini hazırlamak, bu belgeleri mevzuatına uygun olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek.
 9. Yurtdışı hizmet, yazılım programı, tamir/bakım faturalarını ödemesini sağlamak.
 10. Yurtdışından mal/malzeme alımlarına ait döviz transferlerini akreditif açmak suretiyle gerçekleştirmek.
 11. Yurtdışından tedarik edilen mal/malzemeler için ihracatçı firma ile "Letter of Credit (L/C)" düzenlenmek.
 12. Gerekli hallerde ilgili makamlardan ithalat izinlerini alınmak.
 13. Gümrüğe gelen mal/malzemelerin gümrükleme işlemlerini yapılmak.
 14. Gümrüklemesi yapılan mal/malzemeler için gerekli durumlarda nakliye ve sigorta hizmetlerini temin edilmek.
 15. Mali yılbaşında harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi imza sirkülerini hazırlamak.
 16. Daire Başkanlığının faaliyet raporlarını hazırlamak.
 17. Birim ile ilgili yazışmaları yapmak ve imzaya sunmak.
 18. Amir tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.