İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> Personel İşleri Birimi


Birim Görev Tanımı

GÖREV/İŞİN KISA TANIMI

    Fakülte akademik ve idari personelinin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerinin (terfi, atama, görevlendirme, intibak, emeklilik vb.) ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirilmesi.

GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR