İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> İdari İşler Birimi


Birim Görev Tanımı

GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR  

 1. Evrak Kayıt, Yazı İşleri ve Posta İşlemleri işlemlerini yapmak.
 2. Araç Tahsisine İlişkin Yazışmaların yapılması.
 3. Fakültemiz Binalarına ilişkin yapılması gerekli olan tamir, bakım vb. gibi yazıların yazılması.
 4. Bölüm Başkanlıklarının yürüttüğü Projelerle ilgili yazışmalar.
 5. İZTEK,TÜBİTAK, BAP,DPT, Döner Sermaye ile ilgili yazışmalar.
 6. İZTEK Görevlendirme ve şirket kurma işlemlerinin kontrolü takibi. 
 7. Yönetmeliklerle ilgili yazışmalar.
 8. Görevde yükselme eğitimiyle ilgili yazışmaların yapılması.
 9. Fakülte Sekreterimizce istenen Gizli nitelikteki yazıların yazılması.
 10. Koruma Kurulu Üyeliği taleplerine ilişkin Kurum içi veya dışı yazışmalar.
 11. Tebrik ve teşekkür yazılarının yazılması.
 12. Dekanlık Özel Kalem izinli, raporlu veya sevkli olduğu durumlarda özel kaleme vekâlet etmek.
 13. Bölümlerden öğretim elemanlarınca talep edilen İYTE Vakfı Yayın Teşviki ve görevlendirme desteği üst yazılarının yazılması
 14. Personel ve Öğrenci işleri konularının dışındaki tüm kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması
 15. Elektrik, su vb. arıza bildirimlerini Fakülte Sekreterine bildirmek ve acil durumlara müdahale etmek
 16. Bina içi ve dışı temizlik işlerinin takip ve kontrolünü yapmak. 
 17. Binanın aydınlatma, ısıtma ve soğutma işlerinin takip ve kontrolünü yapmak.
 18. İş hacmi yoğun olan birimlere, amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak.
 19. Kendisine verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek.
 20. Kendi sorumluluğunda olan büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak. Sorumluluğundaki mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.
 21. Fakülte Sekreterinin ve Dekanın görev alanı ile ilgili verdiği diğer işleri yapmak, yaptığı iş/işlemlerden dolayı Fakülte Sekreterine ve Dekana karşı sorumludur.