İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgi Işlem Daire Başkanlığı
Idari ve Mali Işler Birimi -> Satınalma Birimi


Birim Görev Tanımı

 1. Enstitümüz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bütçesinin ön hazırlıklarını ve bütçenin dönemlere göre dağıtımını hazırlayıp harcama yetkisine onayına sunup, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek,
 2. Her yıl Enstitümüz birimlerinin Bilgisayar, Donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespiti için ön hazırlıklarının yapmak
 3. Birimlerden gelen Bilgisayar, Donanım ve yazılım taleplerinin üst yönetime sunulması amacıyla evrakların dosyalanması ve liste haline getirerek Daire Başkanına sunmak.
 4. Üst Yönetimin oluruyla alınmasına karar verilen Bilgisayar, Donanım ve yazılımlarının ihale usullerini (4734 ve 4735 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatlar ve Yönetmelik) belirleyerek alınma sürecini başlatmak.
 5. Enstitümüz birimlerinden talep edilen Yazılım veya Bilgisayar Donanım bakım anlaşmalarını firmalarla irtibata geçip yapmak.
 6. Kesin teminatların takibi ve firmalara iadesinde yardımcı olmak,
 7. Mal ve Hizmet alım işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapılması ve takibini sağlamak,
 8. Satın alma talep formlarını hazırlamak,
 9. Satın alma şekline göre diğer yazışmaları yapmak,(Yaklaşık Maliyet, Piyasa Araştırma, Mal Muayene kabul, hizmet işleri kabul, İhale Onay ve Ödeme Emri, tekliflerin alınması ve Satın Alma Onay belgesinin hazırlanması)
 10.  Ön mali kontrol işlemini gerektiren evraklarının hazırlanmasının takibini yapmak,
 11.  Taşınır işlem fişinin muayene raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili birime teslim işlemlerini yapmak,
 12.  Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programları yapmak,
 13.  Birim yazışma işlemlerinin yapmak,
 14. Daire Başkanlığının yıllık tahmini bütçe taslağını hazırlamak.
 15.  Daire Başkanlığının faaliyet raporlarını hazırlamak
 16. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.