İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgi Işlem Daire Başkanlığı
Idari ve Mali Işler Birimi -> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi


Birim Görev Tanımı

 1. Mali Yıl Başında Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri içinde oluşturulan Muayene Kabul Komisyonunda belirlenen isimleri Rektörlüğümüze bildirmek,
 2.  Enstitümüz ihtiyaçlarını karşılamak için satın alınan taşınır malların, muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
 3.  Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
 4. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
 5.  Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,
 6. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
 7.  Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
 8.  Görevinden ayrılan personelin zimmetinde bulunan taşınırları eksiksiz bir şekilde teslim alarak zimmet düşümü yapmak,
 9.  Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak, 
 10.  Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur,  ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak,
 11.  Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevinden ayrılmamak,
 12.  Kullanım yerinde bulunan taşınırları kullanan kişilere zimmetini yapmak,
 13.  Birimler arası taşınır mal devrini takip ederek gerçekleştirmek ve konsolide görevlisine bildirmek, 31.Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,
 14.  Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.