İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen FakültesiBirim Görev Tanımı

İlgili Mevzuat çerçevesinde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü üst yönetimi tarafından belirlenen vizyon, misyon, amaç ve ilkeler doğrultusunda; Fakültenin vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek için eğitim-öğretimin ve idari işlerin etkinlik, verimlilik ve etik ilkelerine göre planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, kararlar alınması ve denetlenmesi.