İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Idari ve Mali Işler Daire BaşkanlığıBirim Görev Tanımı

Başkanlığımız; Enstitümüzün, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarında belirlenerek tanzim edilmiş ödenekler çerçevesinde, Rektörlük ve bağlı birimlerinin mal ve hizmet alımlarına ait satın alma ve ihale işlemleri  içerisinde yer alan makine ve teçhizat alımlarına ait tüm iç ve dış ihale işlemlerini mevcut mevzuat çerçevesinde gerçekleştirir. Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinin 2 nci fıkrası hükmü uyarınca, Rektörlük Makamınca ihale yetkililiği devredilen diğer birimlere ait mal ve hizmet alımlarını yapar. Yıl içerisinde bütçesinde yer alan ödeneklerin sağlıklı ve düzgün olarak kullanılmasını ve kaydedilmesini gerçekleştirir.
Başkanlığımız, Rektörlük ve bağlı birimlerinin taşınır kayıtlarını tutar. Satın alınan malzemeleri talep edilen ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili birimlere dağıtır. Malzemelere ait kayıttan terkin, yer değişikliği ve hibe işlemlerini gerçekleştirerek yıl sonunda çıkarılması gereken taşınır hesaplarını hazırlar.
Bu görevler dışında Rektörlük ve Genel Sekreterlik Makamlarınca Başkanlığımıza verilen diğer görevler yürütülür.